Informacje prawne

PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie (wraz z prawami zależnymi) do niniejszego serwisu, tak w całości jak i do poszczególnych części, posiada Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom, z siedzibą w Warszawie.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechniania serwisu (w tym mapy) wymaga zgody właściciela praw autorskich.
 3. W niniejszym serwisie wykorzystuje się – na podstawie prawa cytatu – informacje dotyczące wydarzeń, miejsc czy postaci z czasów II wojny światowej
 4. Wszelkie dane przekazywane w ramach poprawienia lub/i uzupełniania mapy są weryfikowane przez pracowników Reduty Dobrego Imienia.

DANE OSOBOWE

Poprawianie mapy – klauzula informacyjna RODO

 1. W przypadku poprawiania lub/i uzupełniania mapy, osoba poprawiająca mapę jest zobowiązana do przekazania Administratorowi danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, wraz z kodem pocztowym, numer telefonu. Brak przekazania w/w danych uniemożliwi wprowadzenie poprawek lub dodania nowego punktu na mapie.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, iż  Administratorem Państwa danych osobowych jest Reduta Dobrego Imienia z siedzibą w Warszawie,  przy ul. Chmielna 11 lok. 8, Polska
 3.   W sprawie ochrony danych osobowych z Administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: sekretariat@rdi.org.pl, jak również pod adresem siedziby Administratora danych
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu niezbędnym do dokonania poprawek/wprowadzenia modyfikacji na mapie dostępnej na stronie warstwypamieci.pl.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Dane osobowe, przekazane przez osobę poprawiającą mapę lub wprowadzającą nowe informacje do mapy, przetwarzane w celu i przez czas niezbędny do weryfikacji informacji przekazanych przez osobę poprawiającą  mapę, po tym czasie dane zostaną skasowane.
 6. Każda osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania / prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem wprowadzenia zmian/poprawek lub modyfikacji mapy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości dokonania w/w czynności.
 8. Każda osoba zainteresowana ma prawo do do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Newsletter – klauzula informacyjna RODO

 1. Każda osoba, która zechce otrzymywać newsletter od Reduty Dobrego Imienia  winna przekazać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail. Subskrypcja Newslettera ma charakter dobrowolny, zaś podając dane osobowe osoba zainteresowana wyraża zgodę na przesyłanie przez Redutę Dobrego Imienia Newslettera oraz kontaktowanie się w sprawach wsparcia działań Reduty. Brak przekazania powyższych danych uniemożliwi przekazanie Newslettera.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, iż  Administratorem Państwa danych osobowych jest Reduta Dobrego Imienia z siedzibą w Warszawie,  przy ul. Chmielna 11 lok 8, Polska
 3. Z Administratorem można skontaktować pod adresem e-mail sekretariat@rdi.org.pl lub na adres siedziby.
 4. Reduta Dobrego Imienia przetwarza dane osobowe podane przy zapisaniu się do Newslettera w celach:
  1. przesyłanie Newslettera
  1. prowadzeniu marketingu bezpośredniego działań Reduty Dobrego Imienia
  1. przesyłanie innych informacji o charakterze promocyjnym i związanym z prośbą o wsparcie działań Reduty Dobrego Imienia
 5. Podstawą prawną do przesyłania Newslettera i tym samym przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody przez osobę zainteresowaną przy zapisaniu się do Newsletterera (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). tym otrzymywania wszelkich materiałów i informacji przekazywanych przez Redutę Dobrego Imienia.

Każda osoba zainteresowana ma prawo do wycofania zgody na przekazywania Newslettera, co skutkuje zaprzestaniem wysyłania Newslettera i  pozostaje bez wpływu na dotychczasowe przesyłanie Newslettera dokonywane na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody można przesyłać na adres e-mail sekretariat@rdi.org.pl , telefonicznie na nr telefonu +48 570 226 122

 • , lub klikając w link „Anuluj subskrypcję”
 • Dane osobowe osób zainteresowanych będę przechowywane przez czas prenumeraty tj. do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera (cofnięcia zgody) oraz przez czas w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 • Osoby zainteresowane  mają prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.
 • Dane osobowe będą przekazywane  dostawcom usług technicznych tj. hostingodawcy usług oraz dostawcom oprogramowania. Dane osobowe są przekazywane podmiotom zewnętrznym z uwagi na wydawanie i dystrybucję Newslettera. W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar EOG Administrator zapewni by istniał ten sam poziom ochrony co na terenie EOG. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG nastąpi wyłącznie gdy będzie to konieczne.
 • Każda osoba zainteresowana ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Profilowanie i coockies

 1. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 2. Administrator nie używa cookies profilujących.